Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący od dnia 01.01.2023

 

I. Postanowienia ogólne

§1

 


W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 • „Sprzedawca” – ICA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000582523, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: PL5223042280, REGON: 362839104, kapitał zakładowy 21.000.000,00 zł;
 • „Sklep” -  sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.icapolska.online oraz jej podstronach;
 • „Klient” – każda osoba składająca zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet;
 • „Konto” – konto użytkownika strony internetowej  www.icapolska.online;
 • „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • „Przedsiębiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą – zdefiniowana w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).
 • „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • "Polityka prywatności" – polityka prywatności Sklepu dostępna pod adresem https://icapolska.online/polityka-prywatnosci
 • „Kodeks cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.);
 • „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.);

 

§2

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz użytkowników strony internetowej icapolska.online, polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta, a także zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że niektóre towary znajdujące się w asortymencie Sklepu przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego, tj. dla osób, w szczególności Przedsiębiorców, korzystających z towarów w celach przemysłowych, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiające im bezpieczne korzystanie z takich towarów. Informacja o tym, że dany towar przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego, zamieszczona będzie w opisie towaru i przyjmowana do wiadomości przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

§3

 

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§4

 

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest:
  1. po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta lub
  2. bez rejestracji ("zakupy bez rejestracji").
 2. Założenie Konta w Sklepie lub dokonanie zakupów w Sklepie bez rejestracji są równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przez Klienta. Akceptacja Regulaminu przez Klienta nie jest obowiązkowa, ale jest warunkiem założenia Konta lub dokonania zakupów bez rejestracji.

 

§5

 

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

 

§6

 

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży.
 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności na zlecenie Klienta.  
 5. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.
 6. Sprzedawca może przyznać Klientom spełniającym warunki określone w odrębnym regulaminie status „partnera biznesowego” lub inny szczególny status, co będzie związane z przyznaniem im rabatów w wysokości określonej w odrębnym regulaminie lub w umowie.

 

§7

 

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
  b)    posiadanie dostępu do sieci Internet;
  c) korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj).
  d) posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.

W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

 

II. Rejestracja Klienta. Założenie i likwidacja Konta

§8

 

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

§9

 

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna wypełnić formularz rejestracyjny, który stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, hasło do Konta, dane adresowe oraz dane do wysyłki (jeśli są inne niż dane adresowe), a w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także NIP oraz nazwę i adres firmy do zamieszczania na fakturze VAT. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.  
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera i przetwarzanie w tym celu danych osobowych, a także na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i jego wysłanie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Sprzedawca wysyła następnie do osoby chcącej założyć Konto e-maila zawierającego link aktywacyjny. Zawarcie umowy następuje z chwilą wprowadzenia e-maila od Sprzedawcy do środka komunikacji elektronicznej osoby, chcącej założyć Konto w taki sposób, żeby mogła się zapoznać z treścią tego e-maila. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że osoba chcąca założyć Konto dokona aktywacji Konta z użyciem linku aktywacyjnego.

 

§10

 

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztąlub pocztą elektroniczną). 

 

§11

 

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§12

 

 1. Umowa o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. W przypadku gdy osoba jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Sprzedawca ponosi wobec niej odpowiedzialność za niezgodność usługi prowadzenia Konta w Sklepie z umową o założenie Konta w Sklepie na zasadach określonych w szczególności w art. 43k i następnych Ustawy o prawach konsumenta.

 

 

§13 

 

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zakończenia działalności Sklepu, zmiany formuły jego funkcjonowania lub naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Klienta w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailowo na adres e-mail podany przez Klienta.
 3. Każdy Klient może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem na adres sklep@icapolska.online. Z chwilą usunięcia Konta lub otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta, umowa z Klientem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

III. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§14

 

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klientów.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§15

 

 1. Niektóre towary, w tym zwłaszcza marki Festool, mogą być zakupione jedynie na podstawie indywidualnego zamówienia. Stosowna informacja będzie zamieszczona obok towaru w Sklepie. 
 2. W przypadku zakupu towarów, o których mowa w ust. 1, czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu , z uwagi na konieczność zamówienia towaru przez Sklep u producenta. Klient zostanie poinformowany o powyższym przed złożeniem zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia może również ulec przedłużeniu w okresie świątecznym, noworocznym lub z innych ważnych powodów. Klient zostanie o powyższym poinformowany przed złożeniem zamówienia.

 

§16

 

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie klient chce zamówić, należy kliknąć ikonę "zamawiam". Klient dokonuje wówczas wyboru czy chce się zalogować (jeśli ma już Konto w Sklepie), czy założyć Konto, czy też dokonać zakupów bez rejestracji. W wyświetlonych rubrykach, po wcześniejszym wybraniu formy zakupów (z logowaniem do Konta, czy bez rejestracji) niezbędne jest podanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji dostawy oraz dla wystawienia faktury (lub ich potwierdzenie przez Klientów zalogowanych). Przed przejściem do kolejnego etapu zamówienia konieczne jest ponadto dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Następnie, należy kliknąć ikonę „płatność i dostawa” i wybrać jeden z udostępnionych przez Sklep sposobów dostawy oraz dokonać wyboru jednego z udostępnionych przez Sklep sposobów płatności. Zaktualizowana zostanie także wówczas całkowita kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłat za wybraną formę płatności i dostawy. W przypadku towarów, które są wrażliwe na warunki atmosferyczne może istnieć konieczność ich transportu w szczególnych warunkach ochronnych (np. w okresie zimowym w odniesieniu do towarów wrażliwych na przemarzanie), koszty dostawy mogą być wówczas zwiększone, o czym Klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do samodzielnej zmiany form płatności oraz dostawy towarów, co nie będzie dotyczyć umów zawartych przed dokonaniem odpowiedniej zmiany.
 5. Następnie, poprzez wybór opcji "podsumowanie " należy przejść do kolejnego etapu złożenia zamówienia i sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić je poprzez wybór opcji "Zamawiam i płacę". Potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia poprzez wybór opcji "Zamawiam i płacę" jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę Klientowi oferty zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 6. Po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia w sposób określony powyżej, w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany na stronę właściwego, zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.
 7. Po zawarciu umowy zgodnie z postanowieniem ustępu 5 niniejszego paragrafu:
  1. Sprzedawca przesyła Klientowi, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie warunków zawartej umowy;
  2. Sprzedawca poinformuje Klienta o statusie realizacji zamówienia oraz wszelkich jego zmianach wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail;
  3. Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może się skontaktować z Klientem w przypadku, gdy prawidłowa realizacja zawartej umowy wymaga dalszych ustaleń.

 

§17

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie płatności za zakupione w Sklepie towary :
  1. na zasdzie przedpłaty: przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę lub
   poprzez płatności elektroniczne lub za pomocą karty płatniczej - za pośrednictwem zewnętrznych serwisów udostępnionych przez Sprzedawcę i na zasadach wynikających z regulaminów tych serwisów;
  2. w przypadku wybranych towarów - za pobraniem, przy odbiorze zamówienia.
 2. Dostępne dla danego zamówienia sposoby zapłaty i ewentualne związane z tym dodatkowe koszty:
  1. są zawsze komunikowane Klientowi przed zawarciem z nim umowy sprzedaży;
  2. mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposoby dostawy towaru.
 3. Sprzedawca oczekiwać będzie na dokonanie przez Klienta płatności przez okres 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Po tym czasie Sprzedawca wyznaczy Klientowi, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS na podany przez Klienta numer telefonu lub wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail, dodatkowy termin do dokonania płatności, pod warunkiem rozwiązującym zawartą z Klientem umowę sprzedaży.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru opcji płatności za pobraniem (dotyczy wybranych towarów, dla których dostępna jest taka opcja płatności), przy odbiorze towaru, a następnie odmowie przez Klienta odbioru towaru lub dokonania za niego zapłaty, Sprzedawca wyznaczy Klientowi, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS na podany przez Klienta numer telefonu lub wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail, dodatkowy termin do dokonania płatności, pod warunkiem rozwiązującym zawartą z Klientem umowę sprzedaży. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ponowną wysyłką towaru.

 

IV. Opcje dostawy i czas realizacji zamówienia

§18

 

 1. Udostępniane przez Sprzedawcę sposoby dostawy zakupionych w Sklepie towarów i koszty wysyłki komunikowane są na podstronie Sklepu "Koszt dostawy", dostępnej pod adresem https://icapolska.online/koszt-dostawy
 2. Dostawa zakupionych towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że oferta sprzedaży danego towaru stanowi inaczej. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia wartości zamówienia, powyżej której koszty jego dostawy do Klienta będą pokrywane przez Sprzedawcę lub przeprowadzenia akcji promocyjnej, przewidującej darmową wysyłkę towaru po spełnieniu przez Klienta wskazanych przez Sprzedawcę warunków.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość przyznania stałym Klientom Sklepu możliwości zakupu towarów bez ponoszenia kosztów ich wysyłki.
 4. Dostępne dla danego zamówienia sposoby dostawy i związane z tym koszty:
  1. są zawsze komunikowane Klientowi przed zawarciem z nim umowy sprzedaży;
  2. mogą zależeć od adresu dostawy, wybranego przez Klienta sposobu płatności, a także rodzaju i ilości zamawianego przez Klienta towaru.

 

§19

 

 1. Czas wysyłki zamówienia do Klienta jest zróżnicowany dla poszczególnych towarów w Sklepie. Przed zawarciem umowy sprzedaży Klient zostaje poinformowany o czasie wysyłki poszczególnych towarów. Informacja podana w widoku szczegółowym każdego dostępnego w Sklepie towaru, oznaczona jako "Wysyłka w:", stanowi najbardziej prawdopodobny czas od momentu zamówienia towaru przez Klienta do momentu jego przygotowania do wysyłki przez Sprzedawcę.
 2. Czas wysyłki obejmuje czas od rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji zamówienia do chwili jego przekazania przewoźnikowi.
 3. O ile informacja prezentowana w Sklepie przy danym towarze nie stanowi inaczej (np. towary na zamówienie), Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) licząc od:
  1. w przypadku wyboru opcji przedpłaty- po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  2. w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem (dotyczy wybranych towarów, dla których dostępna jest taka opcja płatności) – po zawarciu umowy sprzedaży;
  3. w przypadku odbioru osobistego - po zawarciu umowy sprzedaży.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży, w szczególności z powodu braku dostępności danego towaru w magazynie lub błędnej informacji o dostępności danego towaru w magazynie, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu dokonania dalszych ustaleń. W takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności art. 493-495.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji "odbiór osobisty w Piotrkowie Trybunalskim" czas wysyłki oznacza najbardziej prawdopodobny czas, w jakim dany towar będzie mógł zostać odebrany przez Klienta osobiście.
 6. W przypadku zamówienia przez kupującego różnych towarów, o różnym czasie wysyłki, zamówienie będzie zrealizowane w terminie niezbędnym dla dostarczenia kupującemu towaru o najdłuższym czasie wysyłki. Możliwa jest również wysyłka poszczególnych części zamówienia.
 7. Na termin dostawy zamówienia do Klienta składa się czas wysyłki oraz czas doręczania zamówienia przez wybranego przez Klienta przewoźnika. Najbardziej prawdopodobny czas doręczania zamówień przez poszczególnych przewoźników Sprzedawca komunikuje w widoku szczegółowym każdego dostępnego w Sklepie towaru.
 8. W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki i zostanie ona z tego powodu zwrócona Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy.

 

  

V. Status zamówienia i aktualizacja danych.

§20

 

Status zamówienia złożonego przez Klienta może on śledzić po zalogowaniu się do swojego Konta.

 

§21

 

Po zalogowaniu się do Konta, użytkownik strony www.icapolska.online ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn

 

§22

 

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym również na stronie internetowej Sklepu pod adresem icapolska.online/oswiadczenie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).  

 

§23

 

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§24 

 

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2. Konsument, a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. Konsument, a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

VII. Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność towarów z umową

§25

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary zgodne z umową.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach:
  1. w przypadku gdy Klient jest Konsumentem - określonych w szczególności w art. 43a i następnych Ustawy o prawach konsumenta;
  2. w przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta - określonych w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 5. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1, e-mailem na adres e-mail: sklep@icapolska.online, telefonicznie, bądź w innej formie.
 6. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz niezgodność towaru z umową będącą podstawą reklamacji.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

VIII. Kontakt Stron

§26

 

 1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:  
  1. e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres sklep@icapolska.online
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 44 645 30 80
 2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o założenie Konta i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta i/lub telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu.

 

IX. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

c27 

 

 1. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
 2. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.

 

X. Zmiany regulaminu

§28

 

 1. Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.
 2. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, tj.w szczególności:
  1. zmiany przepisów prawa mającej wpływ na funkcjonowanie Sklepu;
  2. obowiązku dokonania zmiany treści Regulaminu nałożonego na Sprzedawcę przez właściwe organy władzy publicznej;
  3. dążenia Sprzedawcy do poprawy jakości świadczonych usług;
  4. dla usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich w treści Regulaminu;
  5. zmiany formuły funkcjonowania Sklepu i/lub sposobu zawierania za jego pośrednictwem umów z Klientami, w tym usunięcia, zmiany lub dodania nowych funkcjonalności Sklepu;
  6. zmiany profilu działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę, zmiany zakresu oferty Sprzedawcy lub sposobu świadczenia przez niego usług;
  7. zmiany warunków technicznych Sklepu;
  8. zmiany danych Sprzedawcy.
 3. O planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje, zamieszczając komunikat na stronie internetowej Sklepu oraz wysyłając wiadomość e-mail do osób posiadających Konto w Sklepie. Osoby posiadające Konto w Sklepie mają w każdej chwili prawo do wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta w sposób wskazany w §13 Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 14 dni od daty dokonania przez Sprzedawcę czynności wskazanych w punkcie 3, chyba, że wcześniejsze wejście w życie zmian wymagane będzie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wynikać będzie z obowiązku nałożonego przez Sprzedawcę przez właściwe organy władzy publicznej.
 5. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów zawartych przez Klientów i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

  

XI. Postanowienia końcowe.

§29


Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl