Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1

Dane osobowe Klientów i innych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Sklep przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

§2

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i innych osób odwiedzających stronę internetową jest „ICA Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gliniana 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000582523, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: PL5223042280, REGON: 362839104, kapitał zakładowy 21.000.000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: rodo@icapolska.online we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku założenia Konta: w celu wykonania umowy o założenie Konta, a także zawieranych z Klientem umów sprzedaży towarów – na podstawie art. 6 ust, 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); jeżeli zajdzie taka konieczność w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami);
  2. w przypadku zawarcia umowy sprzedaży towarów: w celu wykonania umowy sprzedaży towarów – na podstawie art. 6 ust, 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami); w celu zrealizowania obowiązków prawnych związanych z umową, w szczególności obowiązków księgowych i podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych);
  3. 3. w przypadku zapisania się do newslettera: w celu wysyłki newslettera ICA GROUP obejmującego informacje handlowe ICA GROUP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja usługi newsletter;
  4. w przypadku skierowania do Administratora zapytania, pozostawienia prośby o złożenie oferty przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, czy danych kontaktowych umieszczonych na stronie Sklepu: w celu odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli Administrator został poproszony o jej złożenie – na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - tym interesem jest odpowiedź na zapytanie, nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej, hostingu Sklepu, obsługi strony internetowej, obsługi płatności, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, a także podmiotom i organom, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Klientów zapisanych do usługi newsletter mogą być przekazywane innym spółkom zależnym, dominującym i/lub powiązanym z Administratorem i będących częścią tej samej grupy przemysłowej – ICA GROUP, w szczególności Industria Chimica Adriatica S.p.A., z siedzibą we Włoszech przy Via Sandro Pertini, 52 Civitanova Marche (MC), w Unii Europejskiej i w krajach nienależących do Unii pod warunkiem, że w tym ostatnim przypadku przepisy prawne kraju przeznaczenia lub tranzytu danych zapewniają odpowiedni poziom ochrony osób i została podjęta decyzja o adekwatności przez Komisję europejską w rozumieniu art. 45 RODO lub, w razie jej braku, istnieją gwarancje lub są zapewnione prawa zainteresowanego i skuteczne środki ochrony prawnej w rozumieniu artykułów 46 i 47 RODO.
 6. Dane osobowe Klientów i innych osób odwiedzających stronę internetową nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. W związku ze świadczeniem usługi newslettera dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi newslettera – z inicjatywy Administratora lub na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą. W związku ze skierowanym zapytaniem, prośbą o złożenie oferty dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania zapytania, prośby lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 8. Dane osobowe Klientów, z którymi Administrator zawarł umowy będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz do upływu okresu przechowywania dokumentów wymaganego przepisami prawa
 9. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator może domagać się od Administratora dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Może też domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.
 10. Każda osoba ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych dla realizacji interesów prawnych Administratora. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dotyczą dane lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 11. Każda osoba ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy o założenie Konta, umowy sprzedaży towarów lub utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności strony, w szczególności otrzymywanie newslettera, czy złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl