Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
REGULAMIN PROMOCJI „Wielkie jesienne zakupy FESTOOL”

§1

Warunki Promocji

 

 1. Organizatorem promocji „Wielkie jesienne zakupy FESTOOL” (dalej jako „Promocja”), jest ICA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000582523, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: PL5223042280, REGON: 362839104 (dalej jako „Organizator”).

 

 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Regulamin”) w okresie od dnia 21.09.2023 r. do dnia 30.11.2023 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją (dalej jako „Okres promocji”).

 

Promocja łączy się z innymi promocjami, bonami i kodami rabatowymi.

 

 1. Promocja dotyczy produktów marki FESTOOL oferowanych w sklepie internetowym www.icapolska.online (dalej jako „Produkty promocyjne” lub „Produkt promocyjny”).

 

 1. Promocja polega na możliwości zakupu Produktów promocyjnych o minimalnej wartości określonej w punkcie 5 Regulaminu i możliwości jednoczesnego zakupu określonych gadżetów FESTOOL w promocyjnej cenie 1 zł brutto (dalej jako „Gadżety promocyjne”).

 

 1. Uczestnicy Promocji mają możliwość zakupu w sklepie internetowym www.icapolska.online następujących Gadżetów promocyjnych przy jednoczesnym dokonaniu zakupów Produktów promocyjnych o następującej wartości:

 

 1. jednorazowe zakupy Produktów promocyjnych o min. wartości brutto 3.000 zł – możliwość zakupu w cenie brutto 1 zł Puloweru z kapturem FESTOOL lub Zestawu: Kubek termiczny + Taśma pomiarowa MB 5m FESTOOL (do wyboru);
 2. jednorazowe zakupy Produktów promocyjnych o min. wartości brutto 5.000 zł – możliwość zakupu w cenie brutto 1 zł zestawu 3 Gadżetów promocyjnych spośród następujących do wyboru: Nóż roboczy, Pisak MAR-S PICA, Kubek termiczny, Taśma pomiarowa MB 5m.
 3. jednorazowe zakupy Produktów promocyjnych o min. wartości brutto 8.000 zł – możliwość zakupu w cenie brutto 1 zł: Standardowy zestaw do czyszczenia D 27/D 36 S-RS lub zestawu Pakietu Promocyjnego FESTOOL FUN + Pakietu Promocyjnego FESTOOL PRACTIC.

Wartość Gadżetów promocyjnych:

 

Pakiet Promocyjny FESTOOL FUN

LUB

 

Pakiet Promocyjny FESTOOL PRACTIC (3 gadżety do wyboru)

 

Pakiet Promocyjny FESTOOL CLEAN

LUB

 • Pakiet Promocyjny FESTOOL FUN (Maksymalna możliwa wartość - 155,83 zł brutto)
  + Pakiet Promocyjny FESTOOL PRACTIC (Maksymalna możliwa wartość - 236,17 zł brutto)

 

 

 1. Pozostałe warunki handlowe, w tym w szczególności koszty transportu produktów zakupionych w ramach niniejszej Promocji komunikowane są Uczestnikom w sklepie internetowym www.icapolska.online, w tym w regulaminie sklepu internetowego, z następującymi modyfikacjami:

 

w przypadku zwrotu przez uprawnionych do tego uczestników Promocji Produktów promocyjnych uczestnik Promocji powinien zwrócić również Organizatorowi Gadżety promocyjne;

w przypadku niedokonania zwrotu Gadżetów promocyjnych Organizator zwróci uprawnionemu uczestnikowi Promocji odpowiednią kwotę po odliczeniu pełnej wartości Gadżetów promocyjnych.

 

§2

Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Promocji oraz jej przebiegu mogą być zgłaszane do dnia 15.12.2023 r. (liczy się data wpływu reklamacji do Organizatora): na piśmie na adres Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: dane identyfikujące osobę lub podmiot zgłaszający reklamację, adres korespondencyjny, jak również wskazywać przyczyny reklamacji oraz jej dokładny opis.

 

 1. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora, włączając dzień wysłania zawiadomienia do zgłaszającego o wyniku reklamacji (odpowiedź zostanie wysłana na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego osobie zgłaszającej przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

 

 

§3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych osób, które złożą reklamację dotyczącą Promocji, jest ICA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000582523, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS, NIP: PL5223042280, REGON: 362839104, kapitał zakładowy 21.000.000,00.
 2. Kontakt z administratorem danych możliwy jest poprzez wysyłkę korespondencji na adres wskazany w punkcie 1, e-mailowo pod adresem … lub telefonicznie pod numerem …
 3. Dane osobowe osób, które złożą reklamację dotyczącą Promocji, przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami.
 4. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, administrator danych zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa. 
 7. Odbiorcami danych osobowych osób, które złożą reklamację dotyczącą Akcji Promocyjnej, będą: uprawnieni podwykonawcy administratora – np. świadczący usługi wsparcia IT, prawne, dostawcy usług pocztowych i kurierskich.
 8. Dane osobowe osób, które złożą reklamację dotyczącą Promocji, przetwarzane będą przez okres rozpatrywania reklamacji, a także w okresie późniejszym, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji i obowiązujących przepisów prawa, jednak nie później niż do momentu, gdy ustanie podstawa ich przetwarzania lub do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa).

 

§4

Postanowienia ogólne

 

 1. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.icapolska.online oraz w biurze Organizatora pod adresem wskazanym w §1 pkt 1.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl